India Wat

ประเทศอินเดียแม้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนารวมถึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านศาสนาเป็นอย่างมาก แต่การที่มีวัดไทยอยู่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งให้กับประเทศอินเดียและคนอินเดียได้เป็นอย่างดี เพราะการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดไทยกับคนไทยนั้นไม่ได้เหมือนกับวัดในอินเดียเสมอไป การมีวัดไทยแบบนี้อยู่จึงถือได้ว่าเป็นอีกการเรียนรู้ที่น่าสนใจไม่น้อย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จึงเป็นวัดไทยอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างสาลวโนทยานหรือสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า กับ มกุฏพันธเจดีย์ หรือ สถานที่พระเพลิงพุทธสรีระ จังหวัดกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 14 ไร่เศษ มีพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นมาตอนปี 2537 เพื่อมีความตั้งใจในการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมกับเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 71 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเวลานั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานนาม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ให้พร้อมพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์ประทานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสยัมภูญาณ พร้อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช, ฉัตร 3 ชั้น, ภาพพระมหาชนก, ภาพพระราชกรณียกิจ, ตราสัญลักษณ์ครองราชย์ 50 ปี, ตราสัญลักษณ์สมโภชพระชนมายุ 72 พรรษา พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. เพื่อทำการประดิษฐานไว้บริเวณหน้าบันของพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และพสกนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ทุกคน ภายในบริเวณวัดมีพระมหาเจดีย์ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าพระราชทานมาประดิษฐานพร้อมเส้นพระเจ้า ถือว่าเป็นวัดอีกแห่งในประเทศอินเดียที่มีความสำคัญอย่างมากจริงๆ

หากใครที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมยังวัดแห่งนี้ก็จะได้พบกับสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติศาสตร์นั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระองค์ท่าน ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของพระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยนอกจากเรื่องของการได้มีโอกาสเข้ามาทำบุญสักการะยังสถานที่แห่งนี้ เป็นวัดที่หากใครมายังประเทศอินเดียถ้ามีโอกาสก็ขอแนะนำให้มายังวัดแห่งนี้รับรองว่าจะได้ชมทั้งความงดงามและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าไปพร้อมๆ กันอย่างแน่นอน