watnumber-8

หริมันทิรสาหิบ เป็นคุรุทวาราที่สำคัญที่สุดในศาสนาซิกข์ และเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดของศาสนานี้แล้วก็ว่าได้เนื่องจากตัววิหารทองเป็นสีทองคำเหลืองอร่าม ซึ่งถูกสรร้างขึ้นในปี 1604 เมื่อเวลาผ่านมา 160 ปี ในปี 1764 ได้มีการบูรณะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น หารทองนี้ตั้งอยู่กลางน้ำมีประตูทางเข้าทั้งหมด 4 ด้าน แสดงถึงการเปิดรับของศาสนาซิกข์นั้นเองและยิ่งในช่วงเวลาตอนกลางคืนเมื่อมีแสงไฟสองมาที่ตัวของวิหารทองแล้ว ยิ่งทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

วิหารฮัรมันดิร3 002

วิหารฮัรมันดิร3 001

วิหารฮัรมันดิร3 006

วิหารฮัรมันดิร3 003

วิหารฮัรมันดิร3 005

วิหารฮัรมันดิร3 007

วิหารฮัรมันดิร3 004