watnumber-7

มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือที่รู้จักกันของคนไทยในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ ตั้งอยู่ในเกาะชวา มีเจดีย์มากมายเป็นรูปทรงคล้ายกับดอกบัว โดยถูกสันนิษฐานว่าถูสร้างขึ้นเมื่อราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ ประมาณ พุทธศักราช 1393 โดยสร้างจากหินภูเขาไฟมีความสวยเป็นเอกลัษณ์

 

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 002

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 001

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 003

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 004

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 005

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 009

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 0010

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 008

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 006

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 007